Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI 

I.  Temeljne odredbe

Obrt za računalne usluge Web 360, vlasnika Marina Dedića, Mundanije 140, Rab 51280, OIB: 36910077731 (u nastavku: Organizator), u razdoblju od 24. do 27. svibnja 2022. godine organizira konferenciju „Rab Web conference“ (u nastavku: Konferencija).

Ovi Opći uvjeti uređuju postupak registracije za sudjelovanje na Konferenciji, kupnju ulaznica te prava i obveze Sudionika vezane za sudjelovanje na Konferenciji. 
Sudionikom Konferencije smatra se svaka osoba koja kupi ulaznicu, odnosno u čije ime je izvršena kupnja ulaznice za sudjelovanje na Konferenciji ili za praćenje Konferencije putem live stream-a.

Kupnjom ulaznice Sudionik potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima. U slučaju da registraciju Sudionika i kupnju ulaznice u ime Sudionika vrši druga osoba,  ista  slanjem obrasca za registraciju i kupnjom ulaznice izjavljuje i jamči da je Sudionika upoznala s ovim Općim uvjetima i da je Sudionik iste prihvatio.

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave, ukoliko to smatra potrebnim, izmijeni ove Opće uvjete poslovanja.

II. Konferencija

Program Konferencije podijeljen je u tri Tracka i to: 
a. Frontend

b. Backend

c. Digitalni marketing

i to prema programu i cjenicima dostupnima na sljedećoj poveznici: https://rab-conf.com/

Svakom od Sudionika biti će omogućeno sudjelovanje na jednom Tracku i popratnim događanjima organiziranima za sve Sudionike. 

Osim sudjelovanjem na Konferenciji, predavanja će biti moguće u realnom vremenu pratiti i putem live stream-a, uz kupnju ulaznice i pod uvjetima navedenima na sljedećoj poveznici:  https://rab-conf.com/live-stream/ . Live stream uključuje sudjelovanje na predavanjima odabranog tracka koja se održavaju drugi i treći dan Konferencije, u vremenu 9:30 – 16:30. Live stream ne omogućava sudjelovanje na drugim predavanjima (npr. Kripto večer), niti popratnim događanjima.

Zbog opravdanih razloga, Organizator zadržava pravo promjene predavača. U slučaju loših vremenskih uvjeta Organizator zadržava pravo prilagoditi lokaciju ili odustati od provedbe pojedinih popratnih aktivnosti (npr. izleta na Goli otok). Zbog promjene predavača ili izmjena u predviđenom rasporedu ili sadržaju popratnih aktivnosti, Sudionik nema pravo od Organizatora potraživati povrat novca uplaćenog na ime kupnje  ulaznice niti zahtijevati naknadu bilo kakve štete. 

III. Kupnja ulaznica

Organizator omogućava kupnju ulaznica na jedan od sljedećih načina: 
a. plaćenjm internet bankarstvom/općom uplatnicom

b. plaćanjem kreditnom karticom

Nakon uspješne kupnje, ulaznica će Sudioniku biti izdana u  digitalnom obliku i poslana na e-mail adresu. 

Svaki Sudionik dužan je do kraja Konferencije čuvati dostavljene ulaznice. Sudionik je dužan dostavljene ulaznice predočiti Organizatoru na njegov zahtjev. Davanje ili preprodaja ulaznica trećim osobama strogo su zabranjeni. 

IV. Otkazivanje ili promjena termina Konferencije

U slučaju otkazivanja ili odgode Konferencije, Organizator će Sudionicima, prema njihovoj volji: ili izvršiti povrat novca uplaćenog na ime kupnje ulaznice ili omogućiti sudjelovanje na Konferenciji u novom terminu.  

U slučaju iz stavka 1. ovog stavka, izuzev obveze povrata novca uplaćenog na ime kupnje ulaznice, ne postoji nikakva druga obveza Organizatora prema Sudioniku. Posebno, Organizator nije dužan Sudioniku platiti bilo kakvu naknadu, trošak, štetu ili gubitak koji bi nastali kao posljedica otkazivanja ili odgode Konferencije (npr. vezanih za putovanje ili smještaj na Konferenciji i sl.). 

V. Nemogućnost sudjelovanja na Konferenciji

U slučaju da Sudionik nije u mogućnosti pristupiti Konferenciji zbog  osobnih razloga (poput bolesti, poslovnih obaveza, promjene mišljenja ili sl.), povrat novca uplaćenog na ime kupnje ulaznice neće biti moguć, ali će se takvom sudioniku omogućiti da Konferenciji prisustvuje putem live stream-a. 

Izmjenu imena Sudionika na čije je ime izdana ulaznica moguće je prijaviti u pismenom obliku na e-mail adresu: hey@rab-conf.com najkasnije sedam dana prije početka Konferencije.

Ako se Sudionik ne pojavi na Konferenciji ili ne pristupi live stream-u, Sudionik ne ostvaruje pravo na povrat novca.

 

VI. Pravila sudjelovanja na Konferenciji 

Sudionici su se dužni pridržavati svih relevantnih pravnih propisa i Organizatorovih pravila ponašanja. 

Također, svi sudionici dužni su se pridržavati propisa i nacionalnih smjernica vezanih za suzbijanje širenja zaraze SARS-CoV-2 (poput pravila o posjedovanju COVID potvrda, obavezi nošenje zaštitnih maski, održavanju distance, redovite dezinfekcije i sl.)

Organizator zadržava pravo, po svom vlastitom nahođenju, onemogućiti prisustvovanje Konferenciji svakom Sudioniku za kojeg procijeni da:
predstavlja sigurnosni ili zdravstveni rizik Konferenciji ili njenim Sudionicima
ometa održavanje Konferencije ili se neprimjereno ponaša prema drugim sudionicima,  predavačima ili bilo kojoj drugoj osobi.

Sudionik kojemu je Organizator iz prethodno navedenih razloga onemogućio sudjelovanje na Konferenciji, nama pravo na povrat novca za kupljenu ulaznicu, pravo na naknadu nastalih troškova vezanih za sudjelovanja na Konferenciji niti pravo na naknadu bilo kakve druge štete.  

Strogo je zabranjeno bilo kakvo snimanje Konferencije, dijeljenje, umnožavanje, distribucija snimki Konferencije ili dobivenih materijala i drugog sadržaja nastalog za vrijeme Konferencije bez pisane suglasnosti Organizratora. Sudionicima kojima je praćenje predavanja omogućeno putem live stream-a, zabranjuje se dijeljenje linkova ili projiciranje sadržaja Konferencije s trećim osobama.

IX. Ograničenje odgovornosti

Stavovi predavača izneseni na ili u vezi s Konferencijom njihovi su vlastita stavovi. Svi stavovi predavača, sadržaj predavanja ili materijali koji se dijele ili distribuiraju na Konferenciji isključivo su informativne svrhe. Zbog toga ne postoji bilo kakva odgovornost Organizatora vezana za točnosti ili potpunost na Konferenciji iznesenih stavova i datih informacija. 

Svi Sudionici odgovorni su za vrijeme Konferencije za svoje osobne stvari i drugu imovinu. U slučaju bilo kakvog  gubitka ili oštećenja imovine Sudionika za vrijeme trajanja Konferencije Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

X. Zaštita potrošaća

U sklad s članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Sudionik ima pravo svoj pisani prigovor uputiti Organizatoru na e-mail adresu: hey@rab-conf.com . Odgovor na prigovor Organizator će dostaviti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Sudionik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca), budući da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određenom razdoblju.

VI. Mjerodavno pravo i nadležnost za rješavanje sporova

Na poslovni odnos između Organizatora i Sudionika, isključivo je mjerodavno materijalno pravo Republike Hrvatske.

Ukoliko je u bilo kojem trenutku nezadovoljan bilo kojim aspektom pružanja usluge, Sudionik će se obratiti izravno Organizatoru radi rješenja problema. Sve eventualne sporove koji proizađu iz ovog pravnog odnosa, Organizator i Sudionik će pokušat riješiti sporazumno, a ukoliko to neće biti moguće, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. 

VII. Primjena

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1. veljače 2022. godine.